Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także promocja najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych. W ubiegłym roku Izba realizowała ten cel m.in. poprzez organizację ponad 130 spotkań w różnych formułach. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 126 Izb francuskich w 95 krajach.

www.ccifp.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy, dzieli posiadane środki Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwija zasoby ludzkie i aktywizuje bezrobotnych, opracowuje analizy i statystyki dotyczące mazowieckiego rynku pracy i badania popytu na pracę oraz monitoruje zawody deficytowe i nadwyżkowe.
Urząd koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, organizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, koordynuje system zabezpieczenia społecznego, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia oraz wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu.
Wojewódzki Urząd Pracy jest również organizatorem i inicjatorem regionalnych programów, które mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/